Tractament Integrat de Llengües (TIL)

El primer projecte educatiu que treballa de manera integrada el valencià i el castellà. Amb aquest material, tot són avantatges:

  • Estalvi de temps, ja que es donen els continguts comuns una única vegada, però amb activitats en ambdues llengües. 
  • S’eviten les repeticions no sols en els continguts, sinó també en la tipologia de les activitats
  • L’assoliment dels coneixements és més efectiu, ja que es fa mitjançant transferència lingüística.
A més, presenta un enfocament eminentment comunicatiu, ja que segueix el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa.

MATERIALS DEL PROJECTE