POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. IDENTIFICACIÓ
 2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
 3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES
 4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?
 5. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES?
 6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?
 7. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L'USUARI?
 8. CONSERVACIÓ DE LES DADES
 9. RESPONSABILITAT DE L'USUARI
 10. EXERCICI DE DRETS
 11. MESURES DE SEGURETAT

1. IDENTIFICACIÓ

 • Identitat: GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES (d'ara en avant, “GRUPO EDELVIVES”)
 • Domicili: Carretera de Madrid, km 315700, 50001-Saragossa
 • NIF: R5000274J
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels mitjans següents:
  • Adreça electrònica: dpo@edelvives.es
  • Adreça postal: Calle Xaudaró, 25, 28034, Madrid.
  • Indicant en la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Amb l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que facilite a través de la pàgina web situada en l’URL https://www.edelvives.com/ (d'ara en avant, el “lloc web”) siguen tractats per GRUPO EDELVIVES, així com les dades derivades de la seua navegació i aquelles altres dades que puga facilitar en un futur a GRUPO EDELVIVES.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha sigut redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar-ne la comprensió, i determina lliurement i voluntària si desitja facilitar les seues dades personals a GRUPO EDELVIVES.

Si ets MENOR D'EDAT, només pots aportar dades personals amb el consentiment previ de pares o tutors, enviat correctament signat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l'adreça rgpd@edelvives.es GRUPO EDELVIVES no respon de les dades de menors que sense poder conéixer aquest fet, s'hagen facilitat sense consentiment dels pares o tutors.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del lloc web són de caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s'especifique el contrari) per a complir amb les finalitats establides.

Per tant, si no es faciliten les dades, o no es faciliten correctament, no podran atendre's les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractades per GRUPO EDELVIVES d’acord amb les finalitats següents:

 • Dades facilitades per a la compra de materials, llibres, llicències i complements i regals:
  • Gestió de la seua sol·licitud així com de la comanda realitzada
  • Enviament de la seua comanda
  • Comunicació de qualsevol confirmació, cancel·lació o incident en relació amb la seua comanda
  • En el supòsit de donar el consentiment per a això, enviament de comunicacions comercials, pels mitjans indicats per a això, relacionats amb productes i serveis de GRUPO EDELVIVES
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del lloc web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris
 • Dades facilitades per al registre en el Portal d'usuari:
  • Gestionar el registre com a usuari en la plataforma en línia propietat de GRUPO EDELVIVES i allotjada en el present lloc web
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del lloc web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris
 • Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris:
  • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l'usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de GRUPO EDELVIVES
  • Gestió de la petició plantejada
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del lloc web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris
 • Dades facilitades en el xat en línia d’“atenció al client” habilitat en el lloc web:
  • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l'usuari a través del xat habilitat en el lloc web de GRUPO EDELVIVES
  • Tramitació i donar resposta a la seua sol·licitud
  • Resolució de qualsevol incidència que l'usuari comunique a GRUPO EDELVIVES
  • Efectuar anàlisis sobre la utilització del lloc web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris

5. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES?

GRUPO EDELVIVES tractarà les categories de dades de l'usuari següents:

 • Dades facilitades per a compra de materials, llibres, llicències i complements i regals:
  • Dades identificatives: nom, cognoms, nacionalitat
  • Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon
  • Dades de transacció de béns i serveis
  • Dades econòmiques, financeres i d'assegurances
  • Altres dades: dades facilitades pels interessats en els camps oberts
  • Dades de navegació
 • Dades facilitades per al registre en el Portal d'usuari:
  • Dades identificatives: nom, cognoms
  • Dades de contacte: domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon
  • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts
  • Dades econòmiques, financeres i d'assegurances
  • Dades de navegació
 • Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris:
  • Dades identificatives: nom, cognoms
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon
  • Dades de transacció de béns i serveis
  • Altres dades: dades facilitades pels interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el lloc web o en els documents adjunts
  • Dades de navegació
 • Dades facilitades en el xat en línia d’“atenció al client” habilitat en el lloc web:
  • Dades identificatives: nom, cognoms
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon
  • Dades de transacció de béns i serveis
  • Altres dades: dades facilitades pels interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el lloc web o en els documents adjunts
  • Dades de navegació

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?

La legitimació del tractament de les seues dades personals, seran les següents:

 • Per a la compra de materials, llibres, llicències i complements i regals: la relació contractual que s'estableix entre les parts. Per a l'enviament de comunicacions comercials, el consentiment sol·licitat a l'interessat per a això i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització de la web, l'interés legítim de GRUPO EDELVIVES.
 • Dades facilitades per al registre en el Portal d'usuari: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l'execució d'anàlisis sobre la utilització de la web, l'interés legítim de GRUPO EDELVIVES.
 • Per al formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar-ne el consentiment, no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l'execució d'anàlisis sobre la utilització de la web, l'interés legítim de GRUPO EDELVIVES.
 • Per als xat en línia d’“atenció al client” habilitat en el lloc web: el consentiment prestat per l'usuari. Per a l'execució d'anàlisis sobre la utilització de la web, l'interés legítim de GRUPO EDELVIVES.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l'usuari podrà revocar només un d’aquests sense que afecte els altres.

Per a revocar aquest consentiment, l'usuari podrà contactar amb GRUPO EDELVIVES, en qualsevol moment, a través dels canals següents: rgpd@edelvives.es, indicant en l'assumpte de referència “Dades Personals”.

En relació amb l'enviament de comunicacions comercials, l'usuari podrà oposar-s’hi, en qualsevol moment, mitjançant correu electrònic remés a l'adreça de correu electrònic rgpd@edelvives.es o en els mitjans habilitats per a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

7. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:

 • Dades facilitades per a la compra de materials, llibres, llicències i complements i regals: empreses del grup a què pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Dades facilitades per al registre en el Portal d'usuari: empreses del grup a què pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris: empreses del grup a què pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Dades facilitades en el xat en línia d’“atenció al client” habilitat en el lloc web: empreses del grup a què pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per als proveïdors de GRUPO EDELVIVES. Aquest accés és necessari per al compliment adequat de les obligacions legals o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seues dades per a finalitats pròpies que no hagen sigut prèviament informades per GRUPO EDELVIVES.

8. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seues dades seran conservades durant els terminis següents:

 • Dades facilitades per a la compra de materials, llibres, llicències i complements i regals: fins al lliurament efectiu de la comanda sol·licitada o, si escau, fins a la cancel·lació, i fins i tot després, durant el termini de prescripció d'accions legals que se’n deriven. En relació a l'enviament de comunicacions comercials, mentre l'usuari no revoque el consentiment prestat. No obstant això, en cas de retirar el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat
 • Dades facilitades per al registre en el Portal d'usuari: seran conservades fins que l'usuari no en sol·licite la baixa i, una vegada sol·licitada, durant el termini de prescripció d'accions legals derivades de l'ús d'aquesta.
 • Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris: seran conservats durant el termini necessari per a donar tràmit i resposta a la seua sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada sol·licitud.
 • Dades facilitades en el xat en línia: d’“atenció al client” habilitat en el lloc web: seran conservades durant el termini necessari per a donar tràmit i resposta a la seua sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de dos anys.

9. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'usuari

 • Garanteix que és major de díhuit (18) anys i que les dades que facilita a GRUPO EDELVIVES són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que corresponga a la seua situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals en facilite les dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que n’ha obtingut l’autorització per a facilitar les seues dades a GRUPO EDELVIVES per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause a GRUPO EDELVIVES o a tercers.

10. EXERCICI DE DRETS

L'usuari pot enviar un escrit a GRUPO EDELVIVES, a l'adreça indicada en l'encapçalament de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça rgpd@edelvives.es, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 1. Revocar els consentiments atorgats.
 2. Obtenir confirmació sobre si en GRUPO EDELVIVES s'estan tractant dades personals que concerneixen l'usuari o no.
 3. Accedir a les seues dades personals.
 4. Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 5. Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 6. Obtenir de GRUPO EDELVIVES la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.    
 7. Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'usuari en aquells casos previstos en la normativa.
 8. Posar-se en contacte amb el DPO de GRUPO EDELVIVES a través de l’adreça següent: GRUPO EDELVIVES a través de l’adreça següent dpo@edelvives.es.
 9. Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seues dades personals davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'adreça carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l'interessat considere que GRUPO EDELVIVES ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

11. MESURES DE SEGURETAT

GRUPO EDELVIVES tractarà les dades de l'usuari, en tot moment, de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant amb aquesta finalitat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposades.